Sinteza Ordonanței Guvernului nr 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul articol reprezintă o sinteză elaborată de Vulpoi&Toader Management privind modificările aduse legii nr.227/2015, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar- fiscale, Ordonanța fiind publicată în Monitorul oficial nr 716/15.07.2022.

Ordonanța cuprinde numeroase modificări în Codul fiscal, cele mai importante vizând sfera  impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Plafonul cifrei de afaceri pentru ca o societate să poată aplica sistemul de impozit micro este de 500.000 euro. De asemenea, societatea trebuie să angajeze cel puțin o persoana (cota de impozitare devine unica 1%) și să nu obțină venituri din consultanță și/sau management mai mari de 20%. Asociații/acționarii trebuie să dețină peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional!

Se micșorează plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe bază de norme de venit la  sistemul real, de la 100.000 euro la 25.000 euro.

Salariații part-time plătesc contribuții sociale la nivelul salariului minim, dacă acestea sunt mai  mici decât contribuțiile aferente salariului minim.

PFA-urile care obțin venituri din activități independente și drepturi de autor plătesc CAS-uri la o baza de calcul de 24 salarii minime brute pe economie daca obțin venituri peste acest plafon.

Activitățile de restaurant și cazare în cadrul sectoarelor hoteliere revin la cota de TVA de 9%.

Se schimbă condițiile pentru aplicarea cotei reduse de 5% în cazul livrării de locuințe. Se introduce un nou plafon (600.000 lei).

Modificări importante sunt și în domeniul accizelor (ex: calculul accizei pentru țigări).

Scade plafonul cifrei de afaceri pentru acceptarea ca mijloc de plata a cardurilor de debit/credit prin intermediul unui terminal POS, de la 50.000 euro la 10.000 euro.

Principalele prevederi ale ORDONANȚEI nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 Modificări în Codul fiscal

 • Impozit pe profit

Scutirea de impozit pe profit reinvestit

Noutate: beneficiază de scutire de impozit și profitul investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare și active reprezentând retehnologizare.

Data intrării in vigoare: 01.01.2023.

 • Impozitul pe dividende platite unei persoane juridice romane

Se majorează cota de impozitare, de la 5% la 8%.

Data intrării în vigoare: se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023. Se modifica unele din condițiile de aplicare a scutirii de impozit.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 1. Scade plafonul de venituri, de la 1.000.000 euro la 000 euro, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare.
 2. Sunt introduse și alte condiții pentru ca o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
  • are cel puțin un salariat, cu excepția societății nou înființate
  • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
 3. Se dă posibilitatea firmelor care desfășoară activități în domeniile HoReCa să opteze începând cu 01.2023 pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 —«Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 —«Activități de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentație n.c.a.», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să poată ieși din acest sistem în cursul anului.

Impozitul pe venit

Nu mai sunt scutite de impozit pe venit, persoanele fizice pentru veniturile realizate ca      urmare a desfășurării activității pe bază de CIM cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere specifice domeniilor HoReCA. Data intrării in vigoare: 01.01.2023.

Prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitaților fiscale în sectorul agricol și al producției alimentare

Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv  luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată (se aplica în 3 zile de la publicarea acestei ordonanțe in M.O). Data intrării în vigoare: 18.07.2022.

Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul agricol și al producției alimentare nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci pana la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul  brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022). Data intrării în vigoare: începând cu veniturile lunii august 2022.

Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de  minimum 3.000 lei lunar.

Noutate: se elimina deducerea de 40% asupra venitului brut.

Contribuția de asigurări sociale (CAS) 

 1. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie
 1. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie

Noutate: nu era specificată obligația existenței contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori . Data intrării în vigoare: începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023. 

 1. Nu sunt incluse in baza de clacul a CAS, următoarele venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat: (aceleași ca la impozitul pe venit).

Prevederi speciale pentru CIM cu normă parțială (part time)

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Data intrării în vigoare: Se aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit regulilor vechi este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit noilor prevederi, diferența se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Taxa pe valoarea adăugată

Data intrării in vigoare: începând cu 1 ianuarie 2023.

Cota redusa de 9% se aplica pentru:

 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor  nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;

Așadar, cazarea și serviciile de restaurant revin la cota de 9%.

Accize

 1. Pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an și este cel prevăzut în anexa nr. 1. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al  țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:
 • 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv;
 • 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023—31 martie 2024 inclusiv;
 • 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024—31 martie 2025 inclusiv;
 • 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.
 1. Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10—18 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de perioada octombrie 2014—septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.

De reținut: Prevederile pct. 1-3 Accize intră în vigoare la data de 1 august 2022.

Cmentariile sunt închise