Sinteza principalelor prevederi ale OUG 29/2020 privind măsuri economice şi fiscale

Implementarea unui program multi-anual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID – 19, prin garantarea unor credite si subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.

Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Pentru micro-întreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru micro-întreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.
Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP (Comisia nat strategie şi prognoza) pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare (oug 6/2019 privind facilitati fiscale) până la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020) și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

Pentru obligaţiile fiscale scadente începând începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență şi neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență (plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgenta) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Aceste obligaţii fiscale neachitate nu se consideră obligaţii restante.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire  (deci inclusiv pentru persoane juridice), cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Concluzii:

– Se depun declaratiile fiscale la 25.03.2020 (exista un comunicat MFP pe care vi l-am transmis mai devreme prin care MFP precizeaza faptul ca in cazul in care sunt intarzieri in depunerea declaratiilor, ANAF va manifesta indulgenta).

– Cata vreme nu se calculeaza majorari de intarziere pe aceasta perioada (+ 30 de zile de la incetarea starii de urgenta), nu este obligatorie achitarea la scadenta a obligatiilor fiscale.

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Aceleaşi prevederi se aplică şi de cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Concluzie: Se reduce sarcina fiscala pentru acesti contribuabili, avand in vedere scaderea veniturilor.

Societăţile mici şi mijlocii astefel cum sunt definite de Legea 346/2004, care şi-au interrupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice, pe perioada stării de urgent, dacă deţin certificatul de situaţii de urgenta emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânarea la plata pentru serviciile de utilităţi , electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice şi de internet precum şi de amanărea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dispoziţiile privind amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi , electricitate, gaze natural, apă, servicii telefonice şi de internet precum şi de amnărea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare se pot aplica şi pentru următoarele persoane care îndeplinesc serviciul de interes public : notar public, avocat, executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţi (criteriile pe care cărora sunt stabiliţi beneficirii se stabilesc prin HG). De aceste măsuri pot beneficia şi cabinetele medicale de familiei şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct, precum şi federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive.

Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real (declaratie ce trebuie depusa la ORC) se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă.

Material prelucrat și sintetizat de către Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil și reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group.

 

Cmentariile sunt închise